Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kranig Kraanwerk

 Definities

  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

Bedrijf:                                   De Klant zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

Consument:                            De Klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

Klant:                                     De klant die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met Kranig Kraanwerk;

 

Kranig Kraanwerk:                  De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kranig Kraanwerk gevestigd aan Robert Kochstraat 104 te Apeldoorn, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77444671 en met het btw-identificatienummer NL003194680B1;

 

Overeenkomst:                       De overeenkomst tussen Kranig Kraanwerk en de Klant;

 

Product:                                 Het in het kader van de Overeenkomst door Kranig Kraanwerk te leveren of geleverd Product;

 

Schriftelijk:                              Schriftelijk of via de e-mail;

 

Website:                                 De website https://www.kranigkraanwerk.nl/.

 

 • 2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Kranig Kraanwerk en de Klant.
  • 2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.
  • 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken.
  • 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Kranig Kraanwerk vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
  • 6. Indien Kranig Kraanwerk niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kranig Kraanwerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • 7. Kranig Kraanwerk heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

 

 • Aanbod en afbeeldingen
  • 1. Ieder aanbod van Kranig Kraanwerk is vrijblijvend.
  • 2. De beschrijving van een Product is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
  • 3. De Klant dient zich te realiseren dat kleuren op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Dergelijke kleurverschillen zijn toelaatbaar en leiden er niet toe dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
  • 4. Het assortiment van Kranig Kraanwerk kan te allen tijde gewijzigd worden.

 

 • Prijzen
  • 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten. Bij tikfouten is Kranig Kraanwerk niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.
  • 2. De op de Website vermelde prijzen voor de Producten zijn inclusief btw.
  • 3. Prijzen opgenomen in de offerte voor een Bedrijf zijn exclusief btw.
  • 4. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s.
  • 5. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen. Kranig Kraanwerk heeft het recht zijn prijzen te wijzigen zonder de Klant daarvan in kennis te stellen. Voor de Klant geldt de prijs van het Product die van toepassing was op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

 • Verzendkosten
  • 1. Indien het totale bedrag van de bestelling € 225,- incl. btw of meer is, dan worden voor leveringen binnen Nederland en België geen verzendkosten aan de Klant in rekening gebracht.
  • 2. Indien het totale bedrag van de bestelling minder dan € 225,- incl. btw is of indien de bestelling buiten Nederland of België geleverd dient te worden, dan worden verzendkosten aan de Klant in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten wordt duidelijk voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt.

 

 • Totstandkoming van de Overeenkomst
  • 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant:
   1. Succesvol het gehele bestelproces via de Website heeft doorlopen; of
   2. Akkoord is gegaan met de offerte van Kranig Kraanwerk.
  • 2. Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, stuurt Kranig Kraanwerk de Klant via de e-mail een bevestiging.
  • 3. De bestelling kan pas via de Website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

 • Facturatie en betaling
  • 1. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.
  • 2. De verschillende betaalmogelijkheden staan duidelijk op de Website vermeld.
  • 3. Het Bedrijf dient vooraf te betalen middels het betaalverzoek dat via de e-mail is gestuurd of door het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum over te schrijven op de bankrekening van Kranig Kraanwerk.
  • 4. De Producten worden aan het Bedrijf geleverd nadat Kranig Kraanwerk het volledige factuurbedrag van het Bedrijf heeft ontvangen.
  • 5. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
  • 6. Indien de Klant niet tijdig betaalt, dan is de Klant direct in verzuim en wordt de wettelijke (handels)rente aan de Klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Kranig Kraanwerk maakt om de vorderingen op de Klant te incasseren komen voor rekening van de Klant. Bij het Bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  • 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Kranig Kraanwerk op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
  • 8. Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

 • Levering
  • 1. De bestelling die via de Website geplaatst is wordt opgestuurd naar de Klant.
  • 2. De bestelling van een Bedrijf wordt opgestuurd naar het Bedrijf of wordt door Kranig Kraanwerk zelf afgeleverd bij het Bedrijf. De levertermijn vangt aan nadat Kranig Kraanwerk de betaling van het Bedrijf heeft ontvangen.
  • 3. Alle vermelde levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. Indien Kranig Kraanwerk de bestelling niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst levert, dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen.
  • 4. In geval van ontbinding conform artikel 8.3 zal Kranig Kraanwerk het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
  • 5. Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat het Product aan de Klant bezorgd is.
  • 6. Kranig Kraanwerk verzorgt niet de montage van de afgeleverde Producten.

 

 • Herroepingsrecht voor de Consument
  • 1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.
  • 2. Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Kranig Kraanwerk kenbaar te maken. Hiervoor kan de Consument gebruik maken van het retourformulier van Kranig Kraanwerk, maar is daartoe niet verplicht.
  • 3. Het ingevulde retourformulier of een andere verklaring waaruit blijkt dat de Consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht kan gemaild worden naar info@kranigkraanwerk.nl. Vervolgens dient de Consument het Product terug te sturen binnen 14 dagen nadat de Consument aan Kranig Kraanwerk kenbaar heeft gemaakt dat de Consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht.
  • 4. Indien de Consument op elektronische wijze via de Website aan Kranig Kraanwerk kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Kranig Kraanwerk na ontvangst van deze melding de Consument een ontvangstbevestiging.
  • 5. De Consument kan ook, zonder eerst Kranig Kraanwerk ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 9.1 terugsturen naar Kranig Kraanwerk. In een dergelijk geval dient de Consument het retourformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de Consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • 6. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product. De Consument zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  • 7. Het Product dient teruggestuurd te worden compleet, ongebruikt, zonder gemonteerd te zijn geweest, zonder krassen, zonder overige gebruikssporen en voor zover mogelijk in de originele verpakking.
  • 8. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien de Consument zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet is nagekomen.
  • 9. Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het Product naar Kranig Kraanwerk altijd voor rekening van de Consument.
  • Het Product dient teruggestuurd te worden naar:

 

Kranig Kraanwerk

Robert Kochstraat 104

7316 HG Apeldoorn

Nederland

 

 • Het terugsturen is voor risico van de Consument. De Consument dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren. De Consument dient te bewijzen dat het pakket met het Product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Consument.
 • Kranig Kraanwerk zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs + de betaalde verzendkosten voor het opsturen naar de Klant restitueren, mits de Consument volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel.
 • Kranig Kraanwerk mag wachten met terugbetaling tot Kranig Kraanwerk het Product retour heeft ontvangen van de Consument.
 • Kranig Kraanwerk betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

 

 • Uitzonderingen op het herroepingsrecht
  • Het herroepingsrecht geldt niet voor Producten die naar de specificaties van de Klant zijn vervaardigd (maatwerk), zoals hangende kranen.
  • Het herroepingsrecht geldt alleen voor Consumenten en niet voor Bedrijven.

 

 • Annulering door het Bedrijf
  • Indien het Bedrijf de bestelling annuleert, dan wordt 20% van het factuurbedrag van de bestelling, dat reeds vooraf betaald is, aan het Bedrijf terugbetaald.

 

 • Maatwerk Producten
  • Kranig Kraanwerk is niet verantwoordelijk voor het door de Klant verkeerd opgeven van gewenste afmetingen, e.d. Indien de door de Klant aangeleverde afmetingen en overige gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.
  • De bestelling voor de levering van een maatwerk Product kan niet geannuleerd worden, zie ook artikel 10.1.

 

 • Uitvoering van de Overeenkomst
  • Kranig Kraanwerk zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
  • Kranig Kraanwerk is te allen tijde bevoegd zonder de Klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.

 

 • Conformiteit en klachten
  • Kranig Kraanwerk staat ervoor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
  • Indien het Product kapot of beschadigd aan de Klant is geleverd, dan dient de Klant daarvan zo spoedig mogelijk na de levering een melding te maken bij Kranig Kraanwerk.
  • De Klant dient Kranig Kraanwerk de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. In dat kader dient de Klant op verzoek van Kranig Kraanwerk foto’s van het gebrek naar Kranig Kraanwerk te mailen.
  • Klachten over een geleverd Product worden niet (verder) kosteloos in behandeling genomen indien:
   1. Het Product niet is gemonteerd of behandeld in overeenstemming met de montagevoorschriften of instructies;
   2. De Klant het geleverde Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door een derde heeft laten repareren en/of bewerken;
   3. Het geleverde Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld;
   4. Een gebrek aan het Product is veroorzaakt door een van buitenkomende omstandigheid, zoals vernieling;
   5. Beschadigingen aan het Product zijn ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het Product.

 

 • Klantenservice
  • Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Kranig Kraanwerk.
  • De klantenservice van Kranig Kraanwerk is bereikbaar via:
   1. De e-mail: info@kranigkraanwerk.nl;
   2. Telefonisch: 055-2072050;
   3. Via het contactformulier op de Website, zie https://www.kranigkraanwerk.nl/pages/contact.
  • Bij Kranig Kraanwerk ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een vraag of klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kranig Kraanwerk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 • Overmacht
  • Kranig Kraanwerk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; pandemie, stakingen; productievertraging; grondstof tekorten of een tekort aan overige zaken; stroomstoring; rellen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan Producten bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; export- of importbelemmeringen; blokkades; boycot; overheidsmaatregelen; hackerattack en cyberaanval; e-mailstoring; internetstoring.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door Kranig Kraanwerk ingeschakelde derde partij.
  • Indien Kranig Kraanwerk wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt Kranig Kraanwerk de Klant daarvan op de hoogte.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Kranig Kraanwerk aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Kranig Kraanwerk of bij zijn licentiegever. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Kranig Kraanwerk en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Kranig Kraanwerk kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
   2. Enige daad of nalatigheid van de Klant.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Kranig Kraanwerk is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • Kranig Kraanwerk is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn Website wegens onderhoud of anderszins.
  • Kranig Kraanwerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kranig Kraanwerk is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van afmetingen of een bezorgadres.
  • Kranig Kraanwerk is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Klant het Product te gebruiken in overeenstemming met de montagevoorschriften en overige gebruiksinstructies. Kranig Kraanwerk is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt doordat de Klant of een derde de montagevoorschriften of overige gebruiksinstructies van het Product niet of niet naar behoren is nagekomen dan wel doordat de Klant of een derde op enige andere wijze onbehoorlijk gebruik heeft gemaakt van het Product.
  • Het gebruik van het Product is geheel voor eigen risico. Kranig Kraanwerk is niet aansprakelijk voor schade, waaronder zaakschade en letselschade, die de Klant of een derde lijdt of heeft geleden door gebruik van het Product.
  • Kranig Kraanwerk is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien Kranig Kraanwerk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Kranig Kraanwerk beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kranig Kraanwerk gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Kranig Kraanwerk beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de Klant betaald heeft voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van het Bedrijf uit welke hoofde ook jegens Kranig Kraanwerk vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat het Bedrijf deze rechten en/of bevoegdheden jegens Kranig Kraanwerk kan aanwenden. Voor de Consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

 

 • Opschorting en ontbinding
  • Kranig Kraanwerk is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
   1. Na het sluiten van de Overeenkomst Kranig Kraanwerk ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
   2. De Klant een of meerdere van zijn verplichtingen jegens Kranig Kraanwerk niet is nagekomen.
  • Kranig Kraanwerk is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • Voorts is Kranig Kraanwerk bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Kranig Kraanwerk is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, ingeval de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Kranig Kraanwerk gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Kranig Kraanwerk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kranig Kraanwerk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle met Kranig Kraanwerk gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  • Alle geschillen in verband met Overeenkomsten tussen de Klant en Kranig Kraanwerk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kranig Kraanwerk gevestigd is. De Consument heeft 1 maand de tijd nadat Kranig Kraanwerk zich Schriftelijk jegens de Consument op dit beding heeft beroepen om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
  • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.